Mød os på Facebook


 
Referat af generalforsamling i Læsø Kunstforening Torsdag den 17. august 2017 i Østerby Servicecenter Dagsorden:

Alle 1) Valg af dirigent og mødesekretær

2) Beretning fra bestyrelsen v/ formand, Jon Eirik Lundberg

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ kasserer, Margit Pedersen

4) Indkomne forslag fra bestyrelsen

5) Indkomne forslag fra medlemmerne

6) Fastsættelse af næste års kontingent

7) Valg af bestyrelse

8) Eventuelt

Referat:

1) Leif Ladefoged blev valgt som dirigent og Kirsten Tonsgaard som mødesekretær. Derefter gjorde dirigenten kort rede for dagsordenens punkter og erklærede generalforsamlingen for lovlig, da den var blevet indvarslet rettidigt dvs. 14 dage forinden.

2) Læsø Kunstforenings formand, Jon Eirik Lundberg, aflagde beretning for det forgangne år i Læsø Kunstforening, hvor han startede med at gennemgå og omtale sæsonens udstillinger i Luddes Hus og på Margrete Læsø. I Luddes Hus åbnede Vibeke Lindhardt og Katrine Ørnstrup sæson 2017 med en udstilling af tekstil og løbbinding. Derefter fulgte en længere udstillingsperiode med Læsø-motiver malet af den irske maler, Conor Callagher. Motiverne var blevet til under et arbejdsophold på Læsø i april og maj, hvor Luddes Hus fungerede som et åbent værksted. Interesserede havde i de to forårsmåneder mulighed for at besøge Conor og få en uformel snak med ham under tilblivelsen af værkerne, hvilket mange benyttede sig af. Sille Julkine Høgly Petersen står for den aktuelle og sidste udstilling i Luddes Hus i denne sæson, som slutter d. 2. september. Hun udstiller bl.a. Læsø-fotografier, som har fået deres helt eget udtryk ved hjælp af en særlig teknik - et emulsionsløft - hvor polaroid-billeder efter et først varmt og dernæst koldt vandbad er blevet overført på kobbertrykpapir. Sæsonen på Margrete Læsø blev åbnet med en forlængelse af Conny Andersens udstilling med Læsø-fotografier, som traditionen tro blev afløst af den årlige børne- udstilling i vintermånederne, hvor fugle i akvarel og papmaché, malet og formet af elever i indskolingen på Læsø Skole, udfyldte rammerne. Derefter fulgte en udstilling med sort/hvide Læsø-fotografier af Inger Nielsen, som d. 1. august blev udskiftet med illustrationer af tegneren, Christian Ulrik Schmidt, og udvalgte digte af Asger Schnack fra bogen “Jomfruhummer - Jomfruhummer”. Sidstnævnte udstilling bliver hængende indtil ultimo oktober. Jon Eirik gav udtryk for, at det nye koncept i denne sæson med at have færre udstillende kunstnere i Luddes Hus og længere udstillingsperioder, hvor kunstnerne ikke selv er tilstede, ikke har fungeret så godt, som antaget, da det bl.a. har været en stor udfordring at få udstillingerne passet. Der har ikke været frivillige nok at trække på, og det har betydet, at der er blevet trukket store veksler på enkelte med- lemmer af bestyrelsen, som har måttet tage ekstraordinært mange vagter hen over sommeren. Det har været utilfredsstillende og kalder ikke på en gentagelse! Efter evalueringen af udstillingskonceptet for Luddes Hus viste formanden et udkast til en udstillingsplan for Margrete Læsø. Jon Eirik mente, at det vil være mere over- kommeligt at skifte udstilling, hvis rammerne bliver fordelt mellem forskellige aktører på øen. Reaktionerne på denne idé var blandede. Kirsten Holm støttede op om idéen, men kunne ikke forstå, at hendes ønske om at få stillet en ramme til rådighed for Kunstfestivalen endnu ikke var blevet imødekommet efter gentagne henvendelser. Lili Jepsen var skeptisk over for idéen og spurgte bl.a., om det var ensbetydende med, at der nu skulle åbnes op for alle typer af udstillere fx øens VVS-mand?! Denne skepsis blev bakket op af Kirsten Tonsgaard, som mente, at det allerede i et stykke tid har været en udfordring at vise en større, sammen- hængende, kunstnerisk udstilling, da flere og flere rammer gradvist er blevet sløjfet eller inddraget til andre formål fx til reklame for retter i bistroen eller tangtags- projektet. Lige nu efterlader udstillingsområderne på færgen et rodet og lidt for “turistet” indtryk, og det “larmer” med alt for mange forskellige formidlingsformer og indtryk. Jon Eirik kunne i nogen grad berolige skeptikerne med, at det kun bliver de kultur- bærende institutioner på Læsø, som får lov til at disponere over rammerne. Læsø Kunstforening skal være med til at sikre, at indholdet i rammerne bliver af en vis kvalitet layout- og formidlingsmæssigt og arbejde for at skabe mere sammen- hæng i de udstillinger, den selv står for. Der bør i den forbindelse aftales et møde med færgen. Kirsten Østergaard kom med et forslag til en udstilling på Margrete, som omhandler tilblivelsen af Læsø Kur i anledning af badets 10 års jubilæum. Dette blev modtaget meget positivt af forsamlingen.

3) Kasserer, Margit Pedersen, fremlagde Læsø Kunstforenings regnskab for 2016. Regnskabet var blevet revideret og godkendt af Leif Ladefoged d. 14. august 2017 og viste et driftoverskud på 4.536,69 kr. og en balance på 13.196,06 kr. Indestående på foreningskontoen var ved årsskiftet 2016/17 på 24.980,97 kr. og foreningens egenkapital på 58.079,35 kr. På grund af et faldende medlemstal og udsigt til generelt lavere indtægter i 2017 blev det diskuteret, om foreningen skal fastholde eller forhøje den provision på 10%, som den modtager af kunstnerne for de værker, der bliver solgt på udstillingerne. Der var enighed om, at den gældende procentsats har været uholdbar i denne sæson, hvor udstillingerne er blevet passet af frivillige og ikke af kunstnerne selv. Kirsten Østergaard indvendte, at den provision, som kunstnerne skal betale, altid er blevet livligt diskuteret i foreningen og gjorde kort rede for historikken. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

4) Der var ingen indkomne forslag fra bestyrelsen.

5) Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.0

6) Medlemskontingentet for næste år blev fastsat til 100 kr. for en enkeltperson og 150 kr. for et par.

7) Der blev afholdt valg af bestyrelse. Næstformand, Bjarne Højlund Pedersen, og sekretær, Kirsten Tonsgaard, fortsætter på andet år i bestyrelsen. På valg var formand, Jon Eirik Lundberg, som havde valgt at trække sig fra posten på grund af forberedelsen af Asger Jorn-udstillingen i Læsø Kunsthal næste år, kasserer, Margit Pedersen, og suppleant, Cilla Jahn. De to sidstnævnte blev opfordret til at genopstille og modtog genvalget. Derudover blev Katrine Ørnstrup, som i en mail til Bjarne Højlund Pedersen havde udtrykt ønske om at stille op som kandidat, valgt ind i bestyrelsen, og Kirsten Østergaard sagde efter gentagne opfordringer fra forsamlingen ja til en bestyrelsespost som suppleant. Leif Ladefoged påtog sig at fortsætte som revisor.

8) Under punktet eventuelt var der en del bemærkninger. Helle Rans har en samling af Anines keramikskulpturer, som på et tidspunkt vil kunne indgå i en mindeudstilling. Kunstforeningen vil imødekomme Helles ønske om at låne Luddes Hus i påsken næste år, hvor hun vil lave en retrospektiv udstilling med egne værker i forbindelse med sin 80 års fødselsdag. Der efterlyses en mere permanent udstillingsplads til de vævede kunstværker, som Joan Baxter har skænket Læsø. Kunstværkerne er indrammede. Hvervning af nye medlemmer blev diskuteret. Hvilke tiltag skal der til? Foreningen skal synliggøres mere. Den har dog allerede egen hjemmeside og er aktiv på Facebook. Stig Martin Andersen, som bor på øen, har påtaget sig opgaven med foreningens web-formidling og opdaterer løbende foreningens hjemmeside. Conny Andersen har ligeledes været behjælpelig med at formidle nogle af foreningens aktiviteter på Facebook. De fleste af foreningens medlemmer kommer udefra. Lokal forankring: Kan der gøres mere for at få Læsøboerne til at interessere sig for kunst og melde sig ind i foreningen? Der laves løbende arrangementer med Læsø Skole for at højne børn og unges interesse for kunst. I en emneuge sidste år blev der i et samarbejde mellem skolen og arrangørerne af Kunstfestivalen produceret en række kunstværker omhandlende den nordiske mytologi bl.a. to malerhjul, en billedfrise og et vægtæppe. Værkerne kan bl.a. ses i restauranten på Hotel Havnebakken i Vesterø, på Læsø Skole og på biblioteket. I år støtter Statens Kunstfond på foranledning af Jon Eirik Lundberg et arrangement med digteren og forfatteren, Jesper Sternberg Nielsen, som i uge 36 kommer til Læsø for at afholde et inspirerende skrivekursus for eleverne i skolens ældste klasser. Kan der gøres noget for at gøre det mere attraktivt at være medlem af Læsø Kunst- forening? Der blev luftet flere idéer. Lone Broe Christiansen foreslog, at man, ligesom det er tilfældet i andre kunstforeninger, forærer medlemmerne et kunstværk hvert år. Jon Eirik Lundberg mente, at Læsø bør have sit eget kunstmuseum. Anker Juul Strøm vil gerne stille en bygning til rådighed til formålet. Det er det tidligere garn- spinderi i Byrum. Trygve har en lade i Vesterø Mejeriby, som også gerne må an- vendes til kunstneriske aktiviteter. Der blev talt om et tættere samarbejde mellem Kunstfestivalen og Læsø Kunst- forening. Der bør arrangeres et stormøde for de to foreninger. Leif Ladefoged orienterede om, at kommunen har fået en henvendelse fra Skjold- borg-familien, som ikke er tilfredse med den måde, Læsø forvalter Skjoldborg- samlingen på. Nogle af Skjoldborgs værker er offentligt tilgængelige og kan bl.a. ses på kommunekontorerne og hos tandlægen i Byrum. Det meste af samlingen ligger dog i kunstforeningens lokale i kælderen på Læsø Skole. Det er en studie- samling, som består af over 1000 værker af meget svingende og forskelligartet karakter. Skjoldborg forærede samlingen til Læsø, fordi hans mor, var født på øen. De tilstedeværende blev mindet om, at der i sin tid er blevet indgået en særlig aftale mellem Læsø Kommune og Læsø Kunstforening, som fritager Luddes Hus for at betale husleje på den betingelse, at Skjoldborg-værker jævnligt udstilles. Den nyvalgte bestyrelse skal derfor snarest kigge på samlingen og vurdere om nogle af værkerne kan udstilles i den kommende sæson, hvor samlingen kan fejre 20 års jubilæum. Cilla Jahn mente også, at samlingen kunne gøres til genstand for et kunsthistorisk speciale. Der kan evt. rettes en forespørgsel til Ålborg Universitet. Leif Ladefoged omtalte en pulje fra Kulturrådet, som kan bruges til at støtte kunst og kultur i det offentlige rum. Kunne det fx være en idé at bruge offentlige midler til at leje et kunstværk for to år ad gangen? Kirsten Holm indvendte dog, at når man lejer et kunstværk, skal man sikre sig, at kunstværket bliver leveret tilbage i hel stand, hvilket kan vise sig at være en udfordring. Nogle foreslog, at puljemidlerne evt. kunne bruges til at bevare og udbedre de landskabsværker, der i øjeblikket er etableret på Læsø, men Jon Eirik mente, at disse kunstværker har fortalt deres historie. Det er meningen, at landskabsværker skal være forgængelige og kun aktivere landskabet med kunst et stykke tid. Skal der søges puljemidler til et landskabsværk, er det derfor kun for én sæson. Cilla Jahn nævnte, at man i Sverige har etableret kunstbiblioteker, som gratis ud- låner kunst. En idé, der kunne tages op? Kirsten Østergaard ytrede et stort ønske om, at få Grislingen flyttet tilbage på Mejeripladsen, hvor den oprindeligt har stået som en påmindelse om dengang, der blev afholdt marked på pladsen, og handlen med bl.a. grise florerede. Sofia Kapel, afdøde Lena Christiansens datter, gjorde rede for familiens beslutning om at anvende de donerede midler til et legat i morens navn til et kunstværk i stedet for. Familien overvejer at lade en lokal kunstner udføre værket, som efter- følgende skal placeres et passende sted på Læsø og minde om Lenas mangeårige aktive indsats for kunst og kultur på øen. Som tak for indsatsen og samarbejdet i det forløbne år i Læsø Kunstforening over- rakte Bjarne Højlund Pedersen en afskedsgave fra bestyrelsen til Jon Eirik Lund- berg, som både glad og overrasket tog imod erkendtligheden og ligeledes takkede for samarbejdet. I forlængelse af generalforsamlingen holdt den nyvalgte bestyrelse for Læsø Kunstforening et møde og konstituerede sig med Bjarne Højlund Pedersen som formand, Margit Pedersen som kasserer, Kirsten Tonsgaard som sekretær, Cilla Jahn og Katrine Ørnstrup som ordinære bestyrelsesmedlemmer og Kirsten Østergaard som suppleant. Det første bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 20. eller 21. september 2017.

Referent: Kirsten Tonsgaard, mødesekretær